หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 9,782 ราย (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)
แม่ข่ายเถิน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายเถิน จำนวนลูกค้า 6,560 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเถินบุรี เถินบุรี เถิน ลำปาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ แม่ปะ เถิน ลำปาง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลล้อมแรด ล้อมแรด เถิน ลำปาง
หน่วยบริการแม่พริก
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแม่พริก จำนวนลูกค้า 640 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก แม่พริก แม่พริก ลำปาง
หน่วยบริการสบปราบ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการสบปราบ จำนวนลูกค้า 2,582 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัย สบปราบ ลำปาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ สบปราบ สบปราบ ลำปาง
เลื่อนขึ้นข้างบน