หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 13,617 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายแพร่
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายแพร่ จำนวนลูกค้า 13,617 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโฮ้ง ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นาจักร เมืองแพร่ แพร่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
6 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เวียงทอง สูงเม่น แพร่
เลื่อนขึ้นข้างบน