หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 6,598 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายเด่นชัย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายเด่นชัย จำนวนลูกค้า 4,780 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเด่นชัย เด่นชัย เด่นชัย แพร่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เด่นชัย เด่นชัย แพร่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลปงป่าหวาย ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
หน่วยบริการสูงเม่น
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการสูงเม่น จำนวนลูกค้า 1,818 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลสูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น แพร่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ น้ำชำ สูงเม่น แพร่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น แพร่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง พระหลวง สูงเม่น แพร่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
6 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ดอนมูล สูงเม่น แพร่
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย หัวฝาย สูงเม่น แพร่
เลื่อนขึ้นข้างบน