หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 4,061 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายร้องกวาง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายร้องกวาง จำนวนลูกค้า 2,827 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลร้องกวาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องเข็ม ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรี ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
หน่วยบริการสอง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการสอง จำนวนลูกค้า 1,234 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลสอง สอง แพร่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง บ้านกลาง สอง แพร่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน บ้านหนุน สอง แพร่
เลื่อนขึ้นข้างบน