หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 5,758 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายท่าวังผา
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายท่าวังผา จำนวนลูกค้า 1,891 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังผา ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลริม ริม ท่าวังผา น่าน
หน่วยบริการเชียงกลาง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเชียงกลาง จำนวนลูกค้า 1,512 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ เปือ เชียงกลาง น่าน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
หน่วยบริการปัว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการปัว จำนวนลูกค้า 2,355 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา ไชยวัฒนา ปัว น่าน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา ไชยวัฒนา ปัว น่าน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน สถาน ปัว น่าน
4 องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร วรนคร ปัว น่าน
5 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ป่ากลาง ปัว น่าน
เลื่อนขึ้นข้างบน