หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 25,900 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายพะเยา
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายพะเยา จำนวนลูกค้า 25,008 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา
2 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
3 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
4 เทศบาลตำบลท่าจำปี ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
5 เทศบาลตำบลแม่กา แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
8 องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
12 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
13 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
14 องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
15 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญเกิด บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา
17 เทศบาลตำบลดงเจน ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
18 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
หน่วยบริการดอนไชย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการดอนไชย จำนวนลูกค้า 892 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นาแก งาว ลำปาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้ หลวงใต้ งาว ลำปาง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ หลวงเหนือ งาว ลำปาง
4 เทศบาลตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
เลื่อนขึ้นข้างบน