หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 7,509 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565)
แม่ข่ายจุน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายจุน จำนวนลูกค้า 2,536 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลจุน จุน จุน พะเยา
2 เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าวก่ำ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
4 องค์การบริหารส่วนตำบลจุน จุน จุน พะเยา
หน่วยบริการเชียงคำ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเชียงคำ จำนวนลูกค้า 2,908 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลหย่วน หย่วน เชียงคำ พะเยา
2 เทศบาลตำบลเชียงคำ เชียงคำ พะเยา
3 เทศบาลตำบลฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน หย่วน เชียงคำ พะเยา
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
6 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เวียง เชียงคำ พะเยา
หน่วยบริการปง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการปง จำนวนลูกค้า 2,065 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลปง ปง ปง พะเยา
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง นาปรัง ปง พะเยา
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปง ปง ปง พะเยา
เลื่อนขึ้นข้างบน