หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 36,821 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายเชียงราย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายเชียงราย จำนวนลูกค้า 36,821 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
7 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
เลื่อนขึ้นข้างบน