หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 10,792 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายพาน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายพาน จำนวนลูกค้า 6,039 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม หัวง้ม พาน เชียงราย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สันติสุข พาน เชียงราย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ทานตะวัน พาน เชียงราย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เมืองพาน พาน เชียงราย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น แม่เย็น พาน เชียงราย
7 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ม่วงคำ พาน เชียงราย
8 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง เจริญเมือง พาน เชียงราย
หน่วยบริการแม่ใจ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแม่ใจ จำนวนลูกค้า 4,753 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก แม่สุก แม่ใจ พะเยา
2 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
5 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
เลื่อนขึ้นข้างบน