หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 4,530 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายเวียงเชียงของ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายเวียงเชียงของ จำนวนลูกค้า 4,530 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย
2 เทศบาลตำบลเวียง เวียง เชียงของ เชียงราย
3 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
4 เทศบาลตำบลสถาน สถาน เชียงของ เชียงราย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เวียง เชียงของ เชียงราย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
7 องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน สถาน เชียงของ เชียงราย
เลื่อนขึ้นข้างบน