หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 21,212 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายแม่สาย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายแม่สาย จำนวนลูกค้า 14,107 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โป่งผา แม่สาย เชียงราย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย แม่สาย แม่สาย เชียงราย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
หน่วยบริการแม่จัน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแม่จัน จำนวนลูกค้า 3,395 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย สันทราย แม่จัน เชียงราย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน แม่จัน แม่จัน เชียงราย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
หน่วยบริการเชียงแสน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเชียงแสน จำนวนลูกค้า 2,369 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เวียง เชียงแสน เชียงราย
หน่วยบริการห้วยไคร้
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการห้วยไคร้ จำนวนลูกค้า 1,341 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
เลื่อนขึ้นข้างบน