หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 4,147 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายแม่ขะจาน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายแม่ขะจาน จำนวนลูกค้า 3,348 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
หน่วยบริการวังเหนือ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการวังเหนือ จำนวนลูกค้า 799 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
เลื่อนขึ้นข้างบน