หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 125,822 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,362 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 4,733,080 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,267,404 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,928,222 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายปฏิญญา เพ็ชรมาก

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ : 052-001349

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.) (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 125,525 125,822 125,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 121,484 121,746 122,045 122,340 122,908 123,319 123,625 123,969 124,327 124,797 124,906 125,162
2562 117,576 117,945 118,187 118,502 118,796 119,109 119,374 119,800 120,172 120,523 120,898 121,210
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.) (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 4.931 4.756 4.733 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.420
2563 4.694 4.478 4.710 4.832 4.592 4.938 4.669 4.755 4.694 4.916 4.720 4.583 56.582
2562 4.416 4.436 4.656 4.734 4.346 4.898 4.724 4.811 4.602 4.642 4.606 4.457 55.328
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.) (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 4.467 4.243 4.267 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.977
2563 4.070 3.847 4.068 4.157 4.128 4.389 4.113 4.332 4.240 4.385 4.293 4.154 50.177
2562 3.883 3.965 4.071 4.117 3.844 4.271 4.149 4.237 4.054 4.143 4.058 3.905 48.697
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.) (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 2.795 2.890 2.928 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.613
2563 2.909 3.052 3.021 3.151 3.193 3.093 3.279 2.969 2.910 2.808 2.960 2.777 36.123
2562 2.844 2.940 2.962 3.074 3.010 2.936 3.279 3.356 3.177 2.979 3.158 2.931 36.646
เลื่อนขึ้นข้างบน