หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาฮอด
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,573 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 93 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 68,986 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 66,152 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 54,482 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายภิญโญ ทิพย์เนตร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5346-1066

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาฮอด (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 3,570 3,573 3,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 3,297 3,297 3,303 3,312 3,367 3,432 3,488 3,544 3,555 3,566 3,568 3,574
2562 3,200 3,204 3,206 3,207 3,214 3,247 3,252 3,269 3,275 3,277 3,286 3,292
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.066 0.069 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.203
2563 0.063 0.063 0.063 0.069 0.068 0.069 0.086 0.080 0.076 0.074 0.076 0.070 0.856
2562 0.065 0.063 0.063 0.069 0.059 0.067 0.080 0.084 0.071 0.066 0.066 0.065 0.819
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.063 0.066 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.195
2563 0.061 0.060 0.060 0.066 0.065 0.066 0.083 0.077 0.072 0.070 0.072 0.066 0.819
2562 0.062 0.060 0.060 0.066 0.057 0.064 0.077 0.081 0.067 0.063 0.063 0.061 0.781
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.052 0.054 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.161
2563 0.050 0.050 0.050 0.055 0.054 0.054 0.069 0.065 0.060 0.058 0.060 0.055 0.679
2562 0.051 0.050 0.050 0.055 0.047 0.053 0.064 0.067 0.058 0.052 0.055 0.051 0.652
เลื่อนขึ้นข้างบน