หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาฮอด
ข้อมูลประจำเดือน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 3,726 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 114 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 82,299 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 79,094 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 63,620 ลบ.ม./เดือน
นายวิชาญ พรมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5346-1066

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาฮอด (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 3,660 3,669 3,699 3,704 3,714 3,723 3,726 0 0 0 0 0
2564 3,570 3,573 3,591 3,596 3,603 3,614 3,622 3,626 3,630 3,637 3,644 3,655
2563 3,297 3,297 3,303 3,312 3,367 3,432 3,488 3,544 3,555 3,566 3,568 3,574
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.072 0.072 0.069 0.071 0.067 0.072 0.082 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.505
2564 0.066 0.069 0.069 0.071 0.071 0.066 0.081 0.073 0.075 0.085 0.084 0.074 0.884
2563 0.063 0.063 0.063 0.069 0.068 0.069 0.086 0.080 0.076 0.074 0.076 0.070 0.856
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.069 0.069 0.066 0.068 0.064 0.069 0.079 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.483
2564 0.063 0.066 0.066 0.068 0.068 0.064 0.078 0.071 0.073 0.076 0.076 0.069 0.837
2563 0.061 0.060 0.060 0.066 0.065 0.066 0.083 0.077 0.072 0.070 0.072 0.066 0.819
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาฮอด (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.051 0.053 0.052 0.057 0.053 0.056 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.385
2564 0.052 0.054 0.054 0.056 0.056 0.052 0.065 0.059 0.060 0.059 0.054 0.056 0.678
2563 0.050 0.050 0.050 0.055 0.054 0.054 0.069 0.065 0.060 0.058 0.060 0.055 0.679
เลื่อนขึ้นข้างบน