หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาสันกำแพง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 19,579 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 601 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 446,947 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 446,869 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 289,743 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายทวีศักดิ์ สุขก้อน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5333-1755

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาสันกำแพง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 19,518 19,579 19,579 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 18,398 18,466 18,585 18,728 18,753 18,849 18,939 19,015 19,116 19,206 19,346 19,441
2562 17,271 17,371 17,430 17,497 17,683 17,786 17,859 17,976 18,059 18,151 18,234 18,306
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาสันกำแพง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.387 0.401 0.447 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.235
2563 0.479 0.440 0.507 0.483 0.441 0.478 0.475 0.467 0.413 0.378 0.431 0.380 5.372
2562 0.564 0.517 0.499 0.468 0.484 0.514 0.540 0.525 0.512 0.488 0.454 0.449 6.015
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาสันกำแพง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.387 0.401 0.447 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.235
2563 0.479 0.440 0.507 0.483 0.441 0.478 0.475 0.467 0.412 0.378 0.431 0.380 5.371
2562 0.564 0.517 0.499 0.468 0.484 0.514 0.540 0.525 0.512 0.488 0.454 0.449 6.014
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาสันกำแพง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.262 0.273 0.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.825
2563 0.257 0.274 0.265 0.286 0.290 0.296 0.356 0.343 0.324 0.293 0.283 0.269 3.535
2562 0.235 0.267 0.256 0.254 0.258 0.260 0.311 0.342 0.292 0.270 0.275 0.250 3.269
เลื่อนขึ้นข้างบน