หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่ริม
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 22,531 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 876 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 651,424 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 619,575 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 480,372 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5329-7253 , 0-5329-7776 , 06-1328-0270

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาแม่ริม (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 22,473 22,531 22,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 21,802 21,852 21,848 21,905 21,943 22,004 22,081 22,146 22,177 22,247 22,285 22,412
2562 21,012 21,124 21,185 21,234 21,313 21,348 21,425 21,449 21,547 21,608 21,664 21,742
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.593 0.604 0.651 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.849
2563 0.617 0.667 0.666 0.643 0.609 0.665 0.653 0.649 0.597 0.600 0.594 0.597 7.557
2562 0.615 0.602 0.614 0.613 0.575 0.635 0.677 0.684 0.623 0.634 0.630 0.518 7.421
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.572 0.585 0.620 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.776
2563 0.595 0.635 0.643 0.614 0.576 0.640 0.633 0.628 0.576 0.593 0.569 0.577 7.279
2562 0.611 0.598 0.607 0.601 0.568 0.628 0.671 0.676 0.618 0.627 0.621 0.510 7.336
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่ริม (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.449 0.450 0.480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.379
2563 0.437 0.454 0.443 0.492 0.471 0.482 0.538 0.516 0.490 0.453 0.470 0.456 5.702
2562 0.443 0.460 0.443 0.449 0.457 0.458 0.493 0.563 0.502 0.472 0.470 0.445 5.655
เลื่อนขึ้นข้างบน