หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่แตง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,817 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 247 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 183,872 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 162,918 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 123,602 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายวรชาติ สีหบัณฑ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5347-1295

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาแม่แตง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 5,755 5,768 5,768 5,787 5,801 5,817 0 0 0 0 0 0
2563 5,586 5,594 5,605 5,612 5,625 5,647 5,674 5,687 5,711 5,723 5,736 5,743
2562 5,427 5,463 5,476 5,482 5,492 5,502 5,510 5,534 5,547 5,563 5,573 5,582
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.171 0.174 0.187 0.186 0.167 0.184 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.070
2563 0.176 0.172 0.191 0.195 0.181 0.191 0.191 0.187 0.171 0.173 0.174 0.172 2.174
2562 0.151 0.155 0.164 0.160 0.158 0.188 0.189 0.192 0.177 0.182 0.168 0.167 2.050
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.157 0.160 0.167 0.170 0.158 0.163 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.974
2563 0.164 0.160 0.160 0.182 0.169 0.170 0.175 0.162 0.157 0.149 0.150 0.145 1.944
2562 0.143 0.145 0.152 0.153 0.151 0.170 0.175 0.175 0.163 0.166 0.158 0.157 1.908
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่แตง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.125 0.129 0.134 0.141 0.136 0.124 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.789
2563 0.123 0.130 0.125 0.145 0.139 0.134 0.149 0.132 0.130 0.124 0.128 0.126 1.586
2562 0.115 0.122 0.124 0.130 0.127 0.132 0.149 0.153 0.147 0.131 0.130 0.125 1.586
เลื่อนขึ้นข้างบน