หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาฝาง
ข้อมูลประจำเดือน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 6,195 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 228 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 163,834 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 160,140 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 115,272 ลบ.ม./เดือน
นายประยูร นวมงาม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5345-1123

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาฝาง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 6,109 6,120 6,123 6,140 6,156 6,183 6,195 0 0 0 0 0
2564 5,974 5,988 5,998 6,009 6,025 6,034 6,048 6,059 6,068 6,074 6,084 6,098
2563 5,740 5,744 5,755 5,776 5,794 5,836 5,854 5,938 5,952 5,965 5,958 5,953
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาฝาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.161 0.154 0.166 0.167 0.152 0.170 0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.134
2564 0.171 0.167 0.178 0.178 0.160 0.186 0.177 0.184 0.182 0.172 0.168 0.160 2.082
2563 0.139 0.154 0.152 0.162 0.164 0.163 0.163 0.178 0.167 0.170 0.160 0.154 1.925
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาฝาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.156 0.150 0.161 0.163 0.147 0.166 0.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.103
2564 0.167 0.163 0.174 0.174 0.156 0.182 0.173 0.180 0.179 0.168 0.163 0.155 2.033
2563 0.136 0.152 0.142 0.152 0.155 0.153 0.160 0.169 0.163 0.166 0.156 0.150 1.854
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาฝาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.112 0.109 0.107 0.116 0.109 0.102 0.115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.770
2564 0.108 0.110 0.107 0.114 0.112 0.104 0.117 0.122 0.119 0.114 0.117 0.114 1.358
2563 0.103 0.112 0.105 0.110 0.113 0.110 0.122 0.114 0.115 0.112 0.116 0.110 1.341
เลื่อนขึ้นข้างบน