หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาฝาง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,988 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 239 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 177,884 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 173,791 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 107,370 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายประยูร นวมงาม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5345-1123

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาฝาง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 5,974 5,988 5,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 5,740 5,744 5,755 5,776 5,794 5,836 5,854 5,938 5,952 5,965 5,958 5,953
2562 5,546 5,549 5,558 5,566 5,581 5,589 5,608 5,632 5,653 5,682 5,703 5,722
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาฝาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.171 0.167 0.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.515
2563 0.139 0.154 0.152 0.162 0.164 0.163 0.163 0.178 0.167 0.170 0.160 0.154 1.925
2562 0.132 0.137 0.134 0.137 0.136 0.130 0.154 0.161 0.160 0.143 0.145 0.147 1.717
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาฝาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.167 0.163 0.174 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.503
2563 0.136 0.152 0.142 0.152 0.155 0.153 0.160 0.169 0.163 0.166 0.156 0.150 1.854
2562 0.127 0.133 0.130 0.134 0.133 0.127 0.152 0.158 0.159 0.141 0.143 0.145 1.682
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาฝาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.108 0.110 0.107 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.325
2563 0.103 0.112 0.105 0.110 0.113 0.110 0.122 0.114 0.115 0.112 0.116 0.110 1.341
2562 0.101 0.105 0.102 0.106 0.104 0.099 0.118 0.123 0.123 0.109 0.111 0.108 1.310
เลื่อนขึ้นข้างบน