หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาจอมทอง
ข้อมูลประจำเดือน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 4,761 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 160 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 115,230 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 111,563 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 86,867 ลบ.ม./เดือน
นายภิญโญ ทิพย์เนตร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5382-6981

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาจอมทอง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 4,700 4,705 4,712 4,717 4,732 4,751 4,761 0 0 0 0 0
2564 4,535 4,547 4,567 4,579 4,597 4,631 4,652 4,661 4,673 4,676 4,681 4,693
2563 4,355 4,363 4,369 4,383 4,416 4,447 4,485 4,490 4,498 4,506 4,524 4,526
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.105 0.103 0.105 0.110 0.107 0.112 0.115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.756
2564 0.110 0.110 0.111 0.114 0.109 0.105 0.124 0.114 0.120 0.107 0.106 0.103 1.334
2563 0.098 0.107 0.101 0.105 0.105 0.104 0.116 0.117 0.113 0.109 0.115 0.109 1.299
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.097 0.100 0.101 0.106 0.104 0.108 0.112 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.728
2564 0.106 0.106 0.107 0.111 0.106 0.101 0.120 0.110 0.116 0.104 0.102 0.100 1.288
2563 0.096 0.105 0.099 0.103 0.103 0.102 0.114 0.113 0.108 0.105 0.111 0.105 1.262
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.075 0.078 0.079 0.083 0.080 0.075 0.087 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.557
2564 0.082 0.084 0.083 0.086 0.082 0.078 0.094 0.085 0.090 0.084 0.080 0.079 1.006
2563 0.076 0.084 0.078 0.082 0.082 0.081 0.092 0.090 0.085 0.082 0.088 0.083 1.003
เลื่อนขึ้นข้างบน