หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาจอมทอง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,631 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 141 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 105,260 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 100,668 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 77,859 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5382-6981

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาจอมทอง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 4,535 4,547 4,547 4,579 4,597 4,631 0 0 0 0 0 0
2563 4,355 4,363 4,369 4,383 4,416 4,447 4,485 4,490 4,498 4,506 4,524 4,526
2562 4,232 4,251 4,257 4,264 4,278 4,286 4,292 4,304 4,319 4,334 4,330 4,340
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.110 0.110 0.111 0.114 0.109 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.660
2563 0.098 0.107 0.101 0.105 0.105 0.104 0.116 0.117 0.113 0.109 0.115 0.109 1.299
2562 0.095 0.096 0.098 0.103 0.097 0.102 0.111 0.119 0.107 0.098 0.104 0.097 1.226
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.106 0.106 0.107 0.111 0.106 0.101 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.636
2563 0.096 0.105 0.099 0.103 0.103 0.102 0.114 0.113 0.108 0.105 0.111 0.105 1.262
2562 0.093 0.094 0.096 0.100 0.094 0.099 0.109 0.117 0.106 0.095 0.101 0.094 1.200
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาจอมทอง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.082 0.084 0.083 0.086 0.082 0.078 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.494
2563 0.076 0.084 0.078 0.082 0.082 0.081 0.092 0.090 0.085 0.082 0.088 0.083 1.003
2562 0.074 0.075 0.076 0.080 0.076 0.079 0.089 0.094 0.084 0.076 0.081 0.075 0.959
เลื่อนขึ้นข้างบน