หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,350 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 328 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 244,142 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 211,824 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 152,520 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายนิมิตร ปิ่นธานี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5369-5470

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 7,233 7,246 7,246 7,264 7,288 7,350 0 0 0 0 0 0
2563 7,001 7,020 7,026 7,051 7,065 7,100 7,119 7,148 7,181 7,199 7,209 7,212
2562 6,778 6,800 6,822 6,856 6,859 6,887 6,895 6,909 6,931 6,949 6,963 6,984
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.239 0.235 0.237 0.243 0.236 0.244 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.435
2563 0.233 0.218 0.230 0.227 0.220 0.237 0.273 0.250 0.241 0.256 0.236 0.230 2.853
2562 0.257 0.249 0.250 0.252 0.203 0.268 0.235 0.261 0.276 0.228 0.234 0.230 2.943
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.220 0.223 0.225 0.225 0.230 0.212 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.334
2563 0.211 0.216 0.211 0.223 0.217 0.221 0.267 0.243 0.224 0.194 0.205 0.191 2.624
2562 0.211 0.197 0.199 0.194 0.185 0.175 0.201 0.244 0.221 0.207 0.192 0.215 2.443
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.158 0.161 0.159 0.164 0.171 0.153 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.967
2563 0.149 0.151 0.150 0.161 0.158 0.160 0.186 0.181 0.160 0.155 0.165 0.151 1.929
2562 0.148 0.141 0.144 0.143 0.136 0.135 0.155 0.186 0.171 0.155 0.142 0.151 1.805
เลื่อนขึ้นข้างบน