หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่สะเรียง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,239 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 191 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 141,963 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 134,876 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 104,632 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายกฤษดา อินทรวิชา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5368-1368

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 6,227 6,239 6,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 6,024 6,033 6,042 6,059 6,072 6,081 6,100 6,111 6,138 6,151 6,163 6,192
2562 5,783 5,800 5,807 5,821 5,824 5,836 5,846 5,890 5,918 5,948 5,959 5,981
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.137 0.132 0.142 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.411
2563 0.138 0.131 0.134 0.127 0.122 0.142 0.142 0.149 0.133 0.132 0.128 0.129 1.607
2562 0.122 0.119 0.124 0.121 0.113 0.136 0.151 0.153 0.127 0.128 0.135 0.134 1.562
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.129 0.127 0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.390
2563 0.132 0.126 0.129 0.122 0.119 0.139 0.138 0.136 0.117 0.122 0.121 0.120 1.520
2562 0.110 0.112 0.112 0.110 0.102 0.122 0.138 0.136 0.122 0.123 0.126 0.127 1.440
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่สะเรียง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.104 0.106 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.315
2563 0.096 0.103 0.100 0.101 0.104 0.102 0.121 0.120 0.108 0.101 0.106 0.100 1.262
2562 0.093 0.096 0.095 0.098 0.095 0.093 0.110 0.133 0.108 0.099 0.100 0.101 1.222
เลื่อนขึ้นข้างบน