หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาลำพูน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 17,777 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 574 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 427,395 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 400,165 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 302,236 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายพรพจน์ ฑีฆายุ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5351-1072

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาลำพูน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 17,587 17,621 17,621 17,711 17,733 17,777 0 0 0 0 0 0
2563 17,101 17,127 17,165 17,193 17,208 17,228 17,268 17,385 17,432 17,454 17,510 17,534
2562 16,703 16,743 16,755 16,785 16,815 16,879 16,898 16,968 16,990 17,015 17,036 17,084
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาลำพูน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.426 0.439 0.451 0.447 0.444 0.427 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.634
2563 0.408 0.407 0.394 0.404 0.401 0.402 0.456 0.476 0.473 0.463 0.450 0.441 5.173
2562 0.383 0.397 0.397 0.393 0.375 0.376 0.416 0.480 0.429 0.399 0.414 0.393 4.853
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาลำพูน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.400 0.412 0.423 0.419 0.417 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.472
2563 0.402 0.400 0.387 0.397 0.394 0.395 0.449 0.452 0.450 0.434 0.422 0.413 4.995
2562 0.376 0.390 0.390 0.386 0.369 0.369 0.410 0.474 0.423 0.392 0.408 0.386 4.772
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาลำพูน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.305 0.316 0.321 0.321 0.318 0.302 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.883
2563 0.303 0.307 0.293 0.304 0.300 0.298 0.357 0.348 0.342 0.325 0.324 0.316 3.818
2562 0.288 0.297 0.297 0.291 0.283 0.284 0.320 0.369 0.322 0.300 0.316 0.295 3.662
เลื่อนขึ้นข้างบน