หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง
ข้อมูลประจำเดือน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 1,523 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 41 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 29,411 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 28,846 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 20,951 ลบ.ม./เดือน
นายคมสัน สัมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5398-0292

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 1,440 1,442 1,444 1,447 1,452 1,491 1,523 0 0 0 0 0
2564 1,390 1,391 1,396 1,396 1,404 1,414 1,421 1,422 1,430 1,434 1,432 1,438
2563 1,277 1,278 1,279 1,283 1,308 1,315 1,338 1,345 1,378 1,380 1,380 1,384
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.025 0.025 0.025 0.026 0.025 0.026 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.182
2564 0.026 0.028 0.027 0.029 0.026 0.026 0.034 0.030 0.034 0.029 0.028 0.027 0.344
2563 0.025 0.026 0.025 0.028 0.026 0.030 0.034 0.034 0.035 0.030 0.030 0.028 0.350
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.025 0.025 0.025 0.026 0.025 0.025 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.180
2564 0.025 0.025 0.024 0.029 0.025 0.026 0.031 0.028 0.031 0.029 0.028 0.026 0.326
2563 0.023 0.026 0.025 0.026 0.026 0.029 0.032 0.033 0.033 0.029 0.028 0.027 0.337
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.018 0.018 0.018 0.020 0.019 0.018 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.132
2564 0.017 0.018 0.017 0.020 0.019 0.018 0.024 0.020 0.022 0.020 0.020 0.020 0.235
2563 0.016 0.019 0.017 0.019 0.019 0.020 0.024 0.024 0.023 0.021 0.020 0.020 0.242
เลื่อนขึ้นข้างบน