หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 1,414 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 26,438 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 26,078 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 18,368 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายคมสัน สัมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5398-0292

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 1,390 1,391 1,391 1,396 1,404 1,414 0 0 0 0 0 0
2563 1,277 1,278 1,279 1,283 1,308 1,315 1,338 1,345 1,378 1,380 1,380 1,384
2562 1,243 1,245 1,244 1,251 1,253 1,260 1,262 1,260 1,263 1,272 1,274 1,275
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.026 0.028 0.027 0.029 0.026 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.162
2563 0.025 0.026 0.025 0.028 0.026 0.030 0.034 0.034 0.035 0.030 0.030 0.028 0.350
2562 0.023 0.028 0.025 0.027 0.026 0.034 0.033 0.034 0.029 0.025 0.028 0.022 0.334
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.025 0.025 0.024 0.029 0.025 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.154
2563 0.023 0.026 0.025 0.026 0.026 0.029 0.032 0.033 0.033 0.029 0.028 0.027 0.337
2562 0.023 0.025 0.024 0.026 0.023 0.026 0.031 0.033 0.028 0.023 0.027 0.022 0.311
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.017 0.018 0.017 0.020 0.019 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.109
2563 0.016 0.019 0.017 0.019 0.019 0.020 0.024 0.024 0.023 0.021 0.020 0.020 0.242
2562 0.015 0.017 0.015 0.016 0.015 0.017 0.021 0.024 0.019 0.017 0.021 0.016 0.213
เลื่อนขึ้นข้างบน