หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 1,391 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 26,933 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 23,668 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 16,719 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายคมสัน สัมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5398-0292

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 1,390 1,391 1,391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 1,277 1,278 1,279 1,283 1,308 1,315 1,338 1,345 1,378 1,380 1,380 1,384
2562 1,243 1,245 1,244 1,251 1,253 1,260 1,262 1,260 1,263 1,272 1,274 1,275
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.026 0.028 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.080
2563 0.025 0.026 0.025 0.028 0.026 0.030 0.034 0.034 0.035 0.030 0.030 0.028 0.350
2562 0.023 0.028 0.025 0.027 0.026 0.034 0.033 0.034 0.029 0.025 0.028 0.022 0.334
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.025 0.025 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.073
2563 0.023 0.026 0.025 0.026 0.026 0.029 0.032 0.033 0.033 0.029 0.028 0.027 0.337
2562 0.023 0.025 0.024 0.026 0.023 0.026 0.031 0.033 0.028 0.023 0.027 0.022 0.311
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.017 0.018 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.052
2563 0.016 0.019 0.017 0.019 0.019 0.020 0.024 0.024 0.023 0.021 0.020 0.020 0.242
2562 0.015 0.017 0.015 0.016 0.015 0.017 0.021 0.024 0.019 0.017 0.021 0.016 0.213
เลื่อนขึ้นข้างบน