หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาลำปาง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 44,132 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,758 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 1,307,682 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,205,400 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 809,824 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายอนุชา ศิริบวรเดช

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5421-7157

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาลำปาง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 44,042 44,132 44,132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 42,830 42,930 42,950 43,017 43,069 43,167 43,272 43,414 43,592 43,694 43,823 43,939
2562 41,824 41,885 41,944 42,019 42,075 42,141 42,237 42,285 42,430 42,554 42,634 42,757
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาลำปาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 1.277 1.238 1.308 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.823
2563 1.238 1.179 1.201 1.217 1.141 1.309 1.259 1.256 1.174 1.237 1.264 1.228 14.703
2562 0.974 1.030 1.083 1.154 1.100 1.262 1.343 1.311 1.235 1.262 1.258 1.216 14.226
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาลำปาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 1.148 1.143 1.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.496
2563 1.112 1.040 1.099 1.106 1.040 1.166 1.138 1.130 1.054 1.118 1.128 1.105 13.235
2562 0.921 0.968 1.022 1.077 1.013 1.175 1.228 1.220 1.143 1.134 1.123 1.064 13.087
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาลำปาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.796 0.801 0.810 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.407
2563 0.745 0.786 0.772 0.788 0.805 0.805 0.940 0.895 0.864 0.797 0.857 0.807 9.861
2562 0.730 0.755 0.733 0.765 0.765 0.730 0.850 0.952 0.867 0.800 0.834 0.750 9.532
เลื่อนขึ้นข้างบน