หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 44,474 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,756 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 1,306,531 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,120,332 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 801,962 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564


เบอร์โทรศัพท์ :

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของ (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 44,042 44,132 44,132 44,250 44,340 44,474 0 0 0 0 0 0
2563 42,830 42,930 42,950 43,017 43,069 43,167 43,272 43,414 43,592 43,694 43,823 43,939
2562 41,824 41,885 41,944 42,019 42,075 42,141 42,237 42,285 42,430 42,554 42,634 42,757
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 1.277 1.238 1.308 1.319 1.166 1.307 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.615
2563 1.238 1.179 1.201 1.217 1.141 1.309 1.259 1.256 1.174 1.237 1.264 1.228 14.703
2562 0.974 1.030 1.083 1.154 1.100 1.262 1.343 1.311 1.235 1.262 1.258 1.216 14.226
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 1.148 1.143 1.205 1.146 1.006 1.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.769
2563 1.112 1.040 1.099 1.106 1.040 1.166 1.138 1.130 1.054 1.118 1.128 1.105 13.235
2562 0.921 0.968 1.022 1.077 1.013 1.175 1.228 1.220 1.143 1.134 1.123 1.064 13.087
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.796 0.801 0.810 0.846 0.847 0.802 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.902
2563 0.745 0.786 0.772 0.788 0.805 0.805 0.940 0.895 0.864 0.797 0.857 0.807 9.861
2562 0.730 0.755 0.733 0.765 0.765 0.730 0.850 0.952 0.867 0.800 0.834 0.750 9.532
เลื่อนขึ้นข้างบน