หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเกาะคา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,160 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 168 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 125,255 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 121,255 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 98,575 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นางอรวรรณ รัตนจักร์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5428-1388

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเกาะคา (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 6,155 6,160 6,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 5,961 5,970 5,976 5,991 6,010 6,022 6,045 6,058 6,093 6,120 6,130 6,147
2562 5,758 5,782 5,792 5,797 5,816 5,832 5,851 5,868 5,880 5,898 5,917 5,946
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.113 0.123 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.362
2563 0.117 0.118 0.120 0.125 0.128 0.127 0.147 0.144 0.134 0.132 0.133 0.119 1.544
2562 0.107 0.111 0.106 0.111 0.111 0.117 0.138 0.151 0.126 0.128 0.123 0.107 1.437
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.106 0.116 0.121 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.343
2563 0.114 0.114 0.117 0.123 0.126 0.124 0.145 0.137 0.126 0.125 0.126 0.111 1.488
2562 0.104 0.108 0.105 0.108 0.108 0.114 0.135 0.148 0.123 0.125 0.120 0.104 1.402
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.090 0.092 0.099 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.281
2563 0.094 0.095 0.098 0.104 0.104 0.101 0.123 0.117 0.109 0.102 0.106 0.094 1.248
2562 0.087 0.092 0.087 0.091 0.092 0.090 0.110 0.128 0.105 0.099 0.103 0.087 1.169
เลื่อนขึ้นข้างบน