หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเกาะคา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,263 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 171 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 127,576 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 120,576 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,063 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นางอรวรรณ รัตนจักร์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5428-1388

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเกาะคา (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 6,155 6,160 6,160 6,205 6,235 6,263 0 0 0 0 0 0
2563 5,961 5,970 5,976 5,991 6,010 6,022 6,045 6,058 6,093 6,120 6,130 6,147
2562 5,758 5,782 5,792 5,797 5,816 5,832 5,851 5,868 5,880 5,898 5,917 5,946
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.113 0.123 0.125 0.137 0.126 0.128 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.752
2563 0.117 0.118 0.120 0.125 0.128 0.127 0.147 0.144 0.134 0.132 0.133 0.119 1.544
2562 0.107 0.111 0.106 0.111 0.111 0.117 0.138 0.151 0.126 0.128 0.123 0.107 1.437
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.106 0.116 0.121 0.134 0.119 0.121 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.716
2563 0.114 0.114 0.117 0.123 0.126 0.124 0.145 0.137 0.126 0.125 0.126 0.111 1.488
2562 0.104 0.108 0.105 0.108 0.108 0.114 0.135 0.148 0.123 0.125 0.120 0.104 1.402
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเกาะคา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.090 0.092 0.099 0.108 0.102 0.099 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.591
2563 0.094 0.095 0.098 0.104 0.104 0.101 0.123 0.117 0.109 0.102 0.106 0.094 1.248
2562 0.087 0.092 0.087 0.091 0.092 0.090 0.110 0.128 0.105 0.099 0.103 0.087 1.169
เลื่อนขึ้นข้างบน