หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเถิน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,404 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 299 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 222,252 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 204,460 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 120,965 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5429-1598

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเถิน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 9,102 9,157 9,157 9,315 9,352 9,404 0 0 0 0 0 0
2563 8,705 8,725 8,754 8,773 8,792 8,825 8,867 8,899 8,947 8,974 9,016 9,061
2562 8,464 8,490 8,485 8,499 8,514 8,534 8,547 8,564 8,583 8,594 8,627 8,668
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.181 0.183 0.205 0.209 0.183 0.222 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.183
2563 0.194 0.193 0.208 0.212 0.198 0.223 0.205 0.203 0.191 0.192 0.189 0.180 2.389
2562 0.176 0.170 0.181 0.180 0.169 0.195 0.204 0.191 0.166 0.176 0.165 0.179 2.151
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.166 0.168 0.185 0.193 0.177 0.204 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.093
2563 0.176 0.164 0.183 0.205 0.177 0.203 0.196 0.194 0.182 0.183 0.174 0.165 2.204
2562 0.171 0.163 0.174 0.166 0.160 0.188 0.197 0.185 0.159 0.168 0.157 0.164 2.052
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเถิน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.111 0.113 0.119 0.130 0.125 0.121 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.719
2563 0.109 0.116 0.117 0.128 0.126 0.128 0.154 0.140 0.138 0.125 0.125 0.119 1.525
2562 0.109 0.113 0.112 0.121 0.119 0.117 0.138 0.161 0.129 0.114 0.122 0.111 1.464
เลื่อนขึ้นข้างบน