หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแพร่
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,346 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 518 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 385,705 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 359,530 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 224,706 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายนพดล ปั้นรัตน์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5451-1185

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาแพร่ (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 13,327 13,346 13,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 12,978 12,993 12,999 13,012 13,025 13,059 13,094 13,131 13,233 13,259 13,274 13,298
2562 12,723 12,733 12,747 12,777 12,786 12,807 12,821 12,836 12,862 12,910 12,937 12,960
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแพร่ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.412 0.400 0.386 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.198
2563 0.383 0.359 0.362 0.355 0.347 0.398 0.401 0.400 0.390 0.391 0.402 0.383 4.571
2562 0.345 0.338 0.326 0.354 0.325 0.375 0.378 0.373 0.357 0.375 0.358 0.373 4.278
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแพร่ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.397 0.377 0.360 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.133
2563 0.383 0.348 0.352 0.350 0.339 0.387 0.370 0.384 0.369 0.378 0.369 0.376 4.406
2562 0.345 0.333 0.341 0.351 0.325 0.364 0.378 0.361 0.346 0.364 0.345 0.360 4.214
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแพร่ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.219 0.225 0.225 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.668
2563 0.220 0.232 0.218 0.228 0.230 0.222 0.258 0.248 0.234 0.229 0.234 0.225 2.777
2562 0.208 0.219 0.214 0.222 0.219 0.208 0.245 0.264 0.245 0.227 0.232 0.218 2.721
เลื่อนขึ้นข้างบน