หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเด่นชัย
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,535 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 167 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 124,192 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 121,475 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 92,977 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายเกษม นวลดี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5461-3379

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเด่นชัย (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 6,499 6,502 6,502 6,516 6,527 6,535 0 0 0 0 0 0
2563 6,376 6,383 6,395 6,410 6,420 6,435 6,445 6,454 6,470 6,479 6,480 6,489
2562 6,298 6,289 6,257 6,262 6,272 6,297 6,312 6,332 6,335 6,350 6,368 6,369
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเด่นชัย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.123 0.122 0.128 0.134 0.135 0.124 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.766
2563 0.121 0.128 0.120 0.132 0.129 0.131 0.151 0.147 0.146 0.132 0.136 0.128 1.602
2562 0.117 0.129 0.123 0.129 0.119 0.119 0.151 0.166 0.142 0.124 0.133 0.120 1.573
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเด่นชัย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.118 0.120 0.125 0.131 0.132 0.121 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.747
2563 0.119 0.126 0.117 0.129 0.126 0.127 0.147 0.142 0.141 0.126 0.129 0.122 1.551
2562 0.115 0.128 0.122 0.127 0.118 0.117 0.149 0.164 0.140 0.122 0.131 0.118 1.552
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเด่นชัย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.090 0.091 0.095 0.099 0.102 0.093 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.569
2563 0.092 0.097 0.090 0.099 0.097 0.097 0.116 0.109 0.106 0.096 0.098 0.092 1.188
2562 0.089 0.098 0.093 0.098 0.090 0.090 0.115 0.127 0.108 0.093 0.100 0.091 1.193
เลื่อนขึ้นข้างบน