หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาร้องกวาง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,057 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 126 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 93,571 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 89,417 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 57,006 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายโกวิทย์ สังธิ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5452-0565

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาร้องกวาง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 4,015 4,023 4,023 4,031 4,035 4,057 0 0 0 0 0 0
2563 3,919 3,924 3,930 3,929 3,936 3,943 3,980 3,990 4,004 4,007 4,005 4,007
2562 3,929 3,851 3,838 3,841 3,849 3,859 3,869 3,884 3,890 3,898 3,902 3,905
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาร้องกวาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.092 0.091 0.092 0.090 0.084 0.094 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.543
2563 0.082 0.078 0.082 0.082 0.080 0.088 0.086 0.092 0.093 0.091 0.091 0.086 1.031
2562 0.079 0.082 0.084 0.082 0.076 0.090 0.093 0.092 0.081 0.085 0.080 0.075 0.997
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาร้องกวาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.088 0.087 0.086 0.085 0.080 0.089 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.515
2563 0.081 0.077 0.081 0.081 0.080 0.088 0.086 0.090 0.089 0.086 0.085 0.082 1.007
2562 0.077 0.080 0.082 0.081 0.075 0.089 0.092 0.089 0.080 0.083 0.077 0.074 0.980
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาร้องกวาง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.058 0.061 0.060 0.060 0.066 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.363
2563 0.057 0.058 0.059 0.062 0.060 0.060 0.072 0.067 0.069 0.065 0.064 0.058 0.750
2562 0.054 0.058 0.058 0.060 0.058 0.057 0.066 0.072 0.065 0.060 0.065 0.054 0.726
เลื่อนขึ้นข้างบน