หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาน่าน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 16,424 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 824 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 612,970 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 584,822 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 317,426 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายเรืองเดช ริกากรณ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5471-0578

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาน่าน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 16,380 16,424 16,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 15,894 15,944 15,966 15,991 16,024 16,060 16,118 16,158 16,191 16,262 16,306 16,326
2562 15,486 15,501 15,532 15,545 15,554 15,594 15,655 15,742 15,771 15,805 15,827 15,848
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาน่าน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.605 0.609 0.613 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.827
2563 0.546 0.545 0.557 0.577 0.562 0.586 0.616 0.621 0.599 0.599 0.611 0.609 7.027
2562 0.436 0.472 0.466 0.481 0.480 0.467 0.513 0.542 0.511 0.481 0.487 0.464 5.800
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาน่าน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.577 0.583 0.585 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.744
2563 0.524 0.527 0.535 0.554 0.542 0.563 0.595 0.594 0.575 0.572 0.584 0.582 6.747
2562 0.426 0.460 0.452 0.470 0.470 0.456 0.495 0.521 0.492 0.458 0.467 0.445 5.616
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาน่าน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.303 0.321 0.317 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.942
2563 0.300 0.314 0.309 0.321 0.315 0.303 0.343 0.327 0.321 0.304 0.322 0.322 3.799
2562 0.289 0.310 0.300 0.308 0.311 0.281 0.324 0.326 0.330 0.311 0.321 0.301 3.712
เลื่อนขึ้นข้างบน