หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาท่าวังผา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,601 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 211 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 157,323 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 152,828 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 93,754 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายนุกุล แสงบุญมี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5479-9010

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาท่าวังผา (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 5,584 5,601 5,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 5,381 5,390 5,395 5,415 5,423 5,435 5,472 5,501 5,517 5,546 5,559 5,575
2562 5,186 5,199 5,212 5,226 5,236 5,251 5,269 5,286 5,304 5,327 5,359 5,367
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาท่าวังผา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.163 0.152 0.157 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.473
2563 0.161 0.144 0.148 0.144 0.138 0.147 0.145 0.163 0.155 0.174 0.162 0.162 1.841
2562 0.127 0.152 0.150 0.158 0.142 0.148 0.155 0.156 0.152 0.156 0.153 0.153 1.801
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาท่าวังผา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.159 0.148 0.153 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.459
2563 0.159 0.142 0.146 0.142 0.136 0.145 0.143 0.158 0.151 0.169 0.158 0.157 1.806
2562 0.125 0.150 0.148 0.156 0.140 0.146 0.153 0.154 0.150 0.154 0.151 0.151 1.778
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาท่าวังผา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.087 0.092 0.094 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.272
2563 0.085 0.088 0.084 0.098 0.085 0.088 0.098 0.101 0.101 0.088 0.098 0.086 1.101
2562 0.077 0.086 0.081 0.093 0.076 0.082 0.089 0.095 0.095 0.089 0.088 0.084 1.035
เลื่อนขึ้นข้างบน