หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาพะเยา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,981 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 914 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 679,948 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 619,840 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 431,541 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายสกลณรงค์ สาลี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5443-1090

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาพะเยา (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 24,881 24,981 24,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 23,908 23,971 24,080 24,135 24,178 24,306 24,390 24,480 24,599 24,687 24,750 24,830
2562 23,181 23,234 23,278 23,371 23,443 23,514 23,546 23,624 23,695 23,766 23,836 23,881
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.702 0.670 0.680 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.052
2563 0.708 0.671 0.699 0.720 0.715 0.792 0.736 0.724 0.685 0.733 0.709 0.682 8.574
2562 0.585 0.568 0.601 0.617 0.586 0.680 0.686 0.738 0.680 0.697 0.644 0.635 7.716
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.635 0.608 0.620 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.862
2563 0.640 0.594 0.624 0.644 0.640 0.714 0.669 0.657 0.619 0.667 0.646 0.619 7.732
2562 0.557 0.539 0.571 0.586 0.560 0.651 0.659 0.706 0.648 0.664 0.610 0.601 7.352
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.431 0.436 0.432 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.299
2563 0.421 0.456 0.434 0.445 0.452 0.456 0.532 0.490 0.458 0.450 0.459 0.433 5.486
2562 0.405 0.408 0.393 0.418 0.410 0.411 0.490 0.504 0.507 0.459 0.477 0.425 5.306
เลื่อนขึ้นข้างบน