หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาพะเยา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,299 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,046 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 778,008 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 707,322 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 430,144 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายสกลณรงค์ สาลี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5443-1090

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาพะเยา (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 24,881 24,981 24,981 25,121 25,193 25,299 0 0 0 0 0 0
2563 23,908 23,971 24,080 24,135 24,178 24,306 24,390 24,480 24,599 24,687 24,750 24,830
2562 23,181 23,234 23,278 23,371 23,443 23,514 23,546 23,624 23,695 23,766 23,836 23,881
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.702 0.670 0.680 0.711 0.641 0.778 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.182
2563 0.708 0.671 0.699 0.720 0.715 0.792 0.736 0.724 0.685 0.733 0.709 0.682 8.574
2562 0.585 0.568 0.601 0.617 0.586 0.680 0.686 0.738 0.680 0.697 0.644 0.635 7.716
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.635 0.608 0.620 0.652 0.581 0.707 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.802
2563 0.640 0.594 0.624 0.644 0.640 0.714 0.669 0.657 0.619 0.667 0.646 0.619 7.732
2562 0.557 0.539 0.571 0.586 0.560 0.651 0.659 0.706 0.648 0.664 0.610 0.601 7.352
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาพะเยา (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.431 0.436 0.432 0.445 0.466 0.430 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.640
2563 0.421 0.456 0.434 0.445 0.452 0.456 0.532 0.490 0.458 0.450 0.459 0.433 5.486
2562 0.405 0.408 0.393 0.418 0.410 0.411 0.490 0.504 0.507 0.459 0.477 0.425 5.306
เลื่อนขึ้นข้างบน