หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาจุน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,828 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 196 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 145,564 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 140,528 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 85,623 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5445-9226

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาจุน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 6,748 6,764 6,764 6,805 6,824 6,828 0 0 0 0 0 0
2563 6,609 6,605 6,614 6,610 6,617 6,680 6,695 6,711 6,723 6,731 6,736 6,740
2562 6,402 6,406 6,418 6,434 6,443 6,462 6,529 6,548 6,558 6,576 6,577 6,584
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.142 0.136 0.144 0.143 0.126 0.146 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.836
2563 0.145 0.131 0.146 0.143 0.139 0.145 0.120 0.121 0.124 0.143 0.136 0.133 1.627
2562 0.147 0.143 0.155 0.151 0.138 0.158 0.176 0.180 0.164 0.151 0.155 0.139 1.858
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.137 0.129 0.138 0.139 0.121 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.804
2563 0.132 0.129 0.143 0.140 0.136 0.143 0.118 0.116 0.119 0.138 0.131 0.128 1.572
2562 0.133 0.131 0.141 0.142 0.129 0.147 0.156 0.164 0.150 0.138 0.138 0.128 1.697
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.085 0.093 0.090 0.097 0.093 0.086 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.544
2563 0.081 0.091 0.088 0.097 0.093 0.093 0.105 0.093 0.091 0.088 0.096 0.087 1.103
2562 0.082 0.087 0.086 0.093 0.087 0.082 0.101 0.107 0.106 0.098 0.094 0.091 1.113
เลื่อนขึ้นข้างบน