หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาจุน
ข้อมูลประจำเดือน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 7,185 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 198 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 142,364 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,853 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 96,287 ลบ.ม./เดือน
นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5445-9226

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของกปภ.สาขาจุน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 6,945 6,941 6,955 6,953 6,975 7,096 7,185 0 0 0 0 0
2564 6,748 6,764 6,786 6,805 6,824 6,828 6,858 6,875 6,894 6,896 6,903 6,902
2563 6,609 6,605 6,614 6,610 6,617 6,680 6,695 6,711 6,723 6,731 6,736 6,740
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.145 0.141 0.155 0.152 0.134 0.149 0.142 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.018
2564 0.142 0.136 0.144 0.143 0.126 0.146 0.138 0.137 0.133 0.140 0.139 0.136 1.660
2563 0.145 0.131 0.146 0.143 0.139 0.145 0.120 0.121 0.124 0.143 0.136 0.133 1.627
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.138 0.135 0.149 0.145 0.129 0.143 0.134 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.972
2564 0.137 0.129 0.138 0.139 0.121 0.141 0.134 0.132 0.128 0.135 0.132 0.129 1.595
2563 0.132 0.129 0.143 0.140 0.136 0.143 0.118 0.116 0.119 0.138 0.131 0.128 1.572
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาจุน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 0.089 0.090 0.090 0.097 0.089 0.082 0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.634
2564 0.085 0.093 0.090 0.097 0.093 0.086 0.103 0.095 0.096 0.089 0.093 0.089 1.108
2563 0.081 0.091 0.088 0.097 0.093 0.093 0.105 0.093 0.091 0.088 0.096 0.087 1.103
เลื่อนขึ้นข้างบน