หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเชียงราย
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 35,112 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,422 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 1,058,335 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,008,250 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 716,278 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายกฤช เกษจรัล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5371-1655

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเชียงราย (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 34,984 35,112 35,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 32,477 32,661 32,934 33,077 33,200 33,380 33,712 33,903 34,182 34,461 34,675 34,795
2562 30,937 31,026 31,106 31,198 31,321 31,452 31,574 31,718 31,865 32,076 32,199 32,419
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเชียงราย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 1.060 1.066 1.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.185
2563 0.998 0.989 1.012 0.986 0.947 0.999 0.926 0.966 0.963 1.024 1.026 0.998 11.835
2562 0.975 0.958 0.962 0.940 0.903 1.032 1.001 1.069 0.979 0.959 0.953 0.949 11.680
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเชียงราย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 1.014 1.020 1.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.042
2563 0.954 0.945 0.966 0.937 0.896 0.943 0.873 0.917 0.919 0.974 0.975 0.946 11.245
2562 0.932 0.917 0.921 0.899 0.864 0.973 0.959 1.023 0.935 0.912 0.905 0.904 11.145
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเชียงราย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.700 0.731 0.716 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.147
2563 0.698 0.701 0.712 0.718 0.716 0.696 0.738 0.694 0.699 0.696 0.740 0.717 8.524
2562 0.641 0.670 0.684 0.690 0.691 0.659 0.742 0.757 0.772 0.709 0.723 0.704 8.443
เลื่อนขึ้นข้างบน