หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาพาน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,363 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 252 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 187,118 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 185,591 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 128,916 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5372-1518

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาพาน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 10,002 10,032 10,032 10,153 10,232 10,363 0 0 0 0 0 0
2563 9,007 9,057 9,114 9,212 9,252 9,365 9,474 9,608 9,677 9,749 9,907 9,961
2562 8,273 8,323 8,341 8,412 8,458 8,512 8,552 8,662 8,789 8,870 8,917 8,944
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.184 0.178 0.186 0.181 0.162 0.187 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.077
2563 0.147 0.145 0.162 0.171 0.163 0.178 0.178 0.185 0.189 0.189 0.185 0.179 2.070
2562 0.141 0.140 0.144 0.145 0.140 0.149 0.179 0.190 0.166 0.164 0.151 0.145 1.854
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.182 0.176 0.184 0.180 0.160 0.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.067
2563 0.147 0.144 0.161 0.171 0.162 0.177 0.177 0.179 0.187 0.187 0.183 0.177 2.052
2562 0.140 0.139 0.143 0.144 0.140 0.148 0.178 0.189 0.165 0.163 0.151 0.144 1.843
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.130 0.129 0.131 0.140 0.140 0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800
2563 0.116 0.116 0.116 0.126 0.121 0.127 0.153 0.147 0.147 0.143 0.141 0.135 1.589
2562 0.105 0.108 0.106 0.108 0.107 0.107 0.130 0.145 0.134 0.123 0.125 0.118 1.417
เลื่อนขึ้นข้างบน