หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาพาน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,032 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 250 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 185,683 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 183,915 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 131,320 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5372-1518

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาพาน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 10,002 10,032 10,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 9,007 9,057 9,114 9,212 9,252 9,365 9,474 9,608 9,677 9,749 9,907 9,961
2562 8,273 8,323 8,341 8,412 8,458 8,512 8,552 8,662 8,789 8,870 8,917 8,944
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.184 0.178 0.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.547
2563 0.147 0.145 0.162 0.171 0.163 0.178 0.178 0.185 0.189 0.189 0.185 0.179 2.070
2562 0.141 0.140 0.144 0.145 0.140 0.149 0.179 0.190 0.166 0.164 0.151 0.145 1.854
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.182 0.176 0.184 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.542
2563 0.147 0.144 0.161 0.171 0.162 0.177 0.177 0.179 0.187 0.187 0.183 0.177 2.052
2562 0.140 0.139 0.143 0.144 0.140 0.148 0.178 0.189 0.165 0.163 0.151 0.144 1.843
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาพาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.130 0.129 0.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.391
2563 0.116 0.116 0.116 0.126 0.121 0.127 0.153 0.147 0.147 0.143 0.141 0.135 1.589
2562 0.105 0.108 0.106 0.108 0.107 0.107 0.130 0.145 0.134 0.123 0.125 0.118 1.417
เลื่อนขึ้นข้างบน