หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเทิง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 2,708 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 84 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 62,151 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 60,167 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 45,437 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายวิชาญ พรมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5379-5666

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเทิง (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2,707 2,708 2,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 2,574 2,588 2,597 2,600 2,605 2,633 2,642 2,665 2,679 2,693 2,693 2,699
2562 2,469 2,475 2,479 2,489 2,497 2,512 2,520 2,536 2,544 2,553 2,559 2,562
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเทิง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.060 0.061 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.183
2563 0.061 0.061 0.062 0.061 0.059 0.069 0.063 0.066 0.060 0.060 0.059 0.054 0.733
2562 0.056 0.055 0.057 0.055 0.052 0.061 0.063 0.064 0.059 0.061 0.059 0.058 0.700
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเทิง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.058 0.058 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.176
2563 0.059 0.059 0.060 0.059 0.057 0.067 0.061 0.063 0.057 0.058 0.057 0.052 0.709
2562 0.055 0.053 0.055 0.053 0.050 0.059 0.061 0.062 0.057 0.060 0.057 0.056 0.679
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเทิง (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.046 0.049 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.141
2563 0.046 0.047 0.046 0.047 0.046 0.043 0.052 0.048 0.049 0.047 0.050 0.044 0.564
2562 0.042 0.043 0.045 0.046 0.045 0.042 0.049 0.052 0.053 0.048 0.046 0.046 0.557
เลื่อนขึ้นข้างบน