หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาเวียงเชียงของ
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,430 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 148 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 110,439 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 106,700 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 66,315 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายชินโชติ สุวรรณเสน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5379-1438

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 4,326 4,339 4,339 4,394 4,414 4,430 0 0 0 0 0 0
2563 4,003 4,031 4,046 4,067 4,117 4,160 4,218 4,232 4,249 4,279 4,297 4,314
2562 3,858 3,863 3,870 3,882 3,885 3,902 3,929 3,939 3,963 3,983 3,998 4,004
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.105 0.106 0.108 0.108 0.095 0.110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.633
2563 0.097 0.094 0.102 0.101 0.098 0.110 0.108 0.108 0.102 0.101 0.096 0.100 1.216
2562 0.074 0.086 0.076 0.082 0.082 0.079 0.100 0.102 0.102 0.099 0.101 0.092 1.076
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.102 0.101 0.104 0.103 0.090 0.107 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.608
2563 0.093 0.090 0.099 0.097 0.093 0.105 0.103 0.102 0.102 0.097 0.092 0.097 1.168
2562 0.072 0.083 0.074 0.080 0.080 0.076 0.097 0.098 0.099 0.099 0.096 0.088 1.042
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาเวียงเชียงของ (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.068 0.070 0.072 0.076 0.074 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.427
2563 0.068 0.069 0.067 0.073 0.069 0.073 0.084 0.080 0.077 0.072 0.068 0.071 0.873
2562 0.057 0.067 0.060 0.064 0.064 0.060 0.076 0.077 0.078 0.083 0.073 0.067 0.825
เลื่อนขึ้นข้างบน