หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่สาย
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 20,862 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 823 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 612,171 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 564,235 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 318,462 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5373-1010

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาแม่สาย (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 20,698 20,733 20,733 20,808 20,853 20,862 0 0 0 0 0 0
2563 19,920 19,932 20,001 20,057 20,127 20,234 20,326 20,401 20,495 20,572 20,629 20,665
2562 19,403 19,463 19,491 19,522 19,549 19,591 19,628 19,690 19,734 19,795 19,846 19,872
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่สาย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.631 0.604 0.626 0.630 0.573 0.612 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.677
2563 0.574 0.601 0.620 0.624 0.590 0.645 0.602 0.641 0.618 0.628 0.623 0.610 7.376
2562 0.560 0.547 0.571 0.574 0.536 0.606 0.605 0.640 0.560 0.561 0.556 0.547 6.864
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่สาย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.561 0.530 0.541 0.545 0.490 0.564 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.232
2563 0.538 0.535 0.557 0.552 0.508 0.570 0.525 0.566 0.538 0.551 0.545 0.543 6.527
2562 0.505 0.502 0.525 0.522 0.500 0.572 0.567 0.580 0.521 0.531 0.534 0.521 6.380
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่สาย (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.354 0.356 0.344 0.355 0.351 0.318 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.079
2563 0.357 0.365 0.356 0.371 0.375 0.359 0.410 0.383 0.392 0.372 0.377 0.365 4.482
2562 0.325 0.327 0.333 0.346 0.342 0.328 0.374 0.392 0.402 0.368 0.368 0.363 4.266
เลื่อนขึ้นข้างบน