หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ กปภ.สาขาแม่ขะจาน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,028 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 110 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 82,011 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 79,050 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 60,710 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5427-9145

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาแม่ขะจาน (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 4,025 4,028 4,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 3,866 3,917 3,919 3,925 3,937 3,954 3,982 3,989 4,006 4,008 4,014 4,018
2562 3,763 3,787 3,772 3,779 3,794 3,806 3,809 3,838 3,845 3,853 3,850 3,856
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของกปภ.สาขาแม่ขะจาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.077 0.077 0.082 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.237
2563 0.070 0.067 0.073 0.074 0.071 0.081 0.079 0.078 0.077 0.078 0.083 0.075 0.906
2562 0.066 0.063 0.067 0.072 0.068 0.077 0.084 0.083 0.074 0.075 0.067 0.067 0.862
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ.สาขาแม่ขะจาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.074 0.074 0.079 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.227
2563 0.069 0.065 0.071 0.072 0.069 0.079 0.077 0.076 0.074 0.075 0.079 0.072 0.878
2562 0.064 0.062 0.065 0.070 0.066 0.075 0.081 0.080 0.071 0.073 0.065 0.066 0.839
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ.สาขาแม่ขะจาน (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 0.057 0.057 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.174
2563 0.054 0.056 0.054 0.058 0.057 0.056 0.066 0.064 0.060 0.059 0.063 0.059 0.706
2562 0.048 0.051 0.051 0.055 0.050 0.051 0.060 0.066 0.063 0.057 0.059 0.051 0.663
เลื่อนขึ้นข้างบน