หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
นายวิชาญ พรมมา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายธันวา ศรีตะบุตร
หัวหน้างาน
นายโกศล คำแก้ว
พนักงานประปา
นายสุเทพ ชุมภูศรี
นายช่างโยธา
นายชลธี วันนาพ่อ
นายช่างโยธา
นายปรวัฒน์ ปัญญาสิทธิ์
นายช่างโยธา
นายกานต์ คำรณคุณาพร
ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)

งานผลิต

นายศุภพงษ์ จอมดวง
หัวหน้างาน
นายทศพล เอกกุล
นายช่างเครื่องกล
นายสุพจน์ ปาทะ
นายช่างไฟฟ้า
นายมานพ เต๋จ๊ะ
นายช่างไฟฟ้า
นายนันทา อ้วนแพง
พนักงานประปา
นายปรีชา พิเชฐกุลสัมพันธ์
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

นางสาวศุภานัน ฝั้นติ๊บ
หัวหน้างาน
นางสาวณัฐรุจีกานต์ อินภาโรจน์
นักบัญชี
นางสาวจิรารัตน์ ขวัญดี
พนักงานบัญชีและเขียนบิล
นางสาวนภษร โชคชนะภัย
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน