หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
นายวุฒิศักดิ์ ไชยเทพ
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

งานจัดเก็บรายได้

นางสาวชนันท์ธิดา คำเรือน
หัวหน้างาน
นางมันทนา กาญจนาพิทักษ์
พนักงานการเงินและบัญชี
นายสุเมธ อินทรหะ
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศนิกา ยวงคำ
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัชดาภรณ์ สุภารัตน์
นักบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายศุภชัย ภู่ทองวัฒนวงษ์
หัวหน้างาน
นายทิวา นัดดาศรี
พนักงานประปา
นายอุกฤษณ์ สุขกระจ่าง
นายช่างโยธา
นายอดิศร ธรรมบุตร
นายช่างโยธา
นายเมธี โพธิโคตร
นายช่างโยธา
นายธนาคร เขื่อนเพชร
นายช่างโยธา
นายนนทชัย หาญเก่ง
นายช่างโยธา

งานผลิต

นายสกล เกลื่อนสันเทียะ
หัวหน้างาน
นายศักดิ์คณินท์ คำเป็งปภาวี
นายช่างไฟฟ้า
นายณัฐวุฒิ นรกานต์กุล
นายช่างไฟฟ้า
นายยุรนันท์ ตุ้ยเขียว
นายช่างเครื่องกล
นายอภิชัย อุปนันท์
นายช่างไฟฟ้า
นายวัชรพงษ์ วิพรรณศาสตร์
นายช่างไฟฟ้า
นายนพวรรณ กำแหง
นายช่างเครื่องกล
นายศุภนิมิต หล้าคำมูล
นายช่างไฟฟ้า
นายนพพล พงษ์แขก
นายช่างไฟฟ้า
นายณัฏฐ์ สุริยะ
นายช่างเครื่องกล
นายอรรถพล สัตย์มี
พนักงานผลิตน้ำ
นายพิสิษฐ อนุตรานุสรณ์
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

นางอรทัย เครือตา
หัวหน้างาน
นายจักรพันธ์ จันทรวัชร
พนักงานพัสดุ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภักดี
นักบัญชี
นายธนิวรรณ ชูอินทร์
นักบัญชี
นางสาวณัฏฐณิชา นามยอด
นักบัญชี
นางอมรลักษณ์ กิจพิบูลย์
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน