หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
นายประยูร นวมงาม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายกฤษฎา ชนะใหญ่
หัวหน้างาน
นายธรรศประเสริฐ กันทะวงค์
นายช่างโยธา
นายวชร เฟื่องจันทร์
นายช่างโยธา
นายชาย เตียนวัน
ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)

งานผลิต

นายสมเจตน์ วรรณรัตน์
หัวหน้างาน
นายธรรมรัตน์ ปฐมรังษิยังกุล
นายช่างเครื่องกล
นายศตวรรษ ทวงค์อารี
นายช่างเครื่องกล
นายเอกพงษ์ กุยสิงห์
นายช่างเครื่องกล
นายวัชระ ป๊อกบุญเรือง
นายช่างไฟฟ้า
นายชนะเกียรติ บุญศรี
นายช่างไฟฟ้า
นายสุเทพ โสภา
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

นางสาวปาณิสรา เหล็กแหลม
หัวหน้างาน
นายประสงค์ มหาวรรณ
พนักงานธุรการ
นางอาภรณ์ สะตะ
พนักงานพัสดุ
นางสาวรวีนิภา พื้นอภัย
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุพิชฌาย์ ปัญโญแก้ว
พนักงานพัสดุ
เลื่อนขึ้นข้างบน