หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง
นายภิญโญ ทิพย์เนตร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายศิวดล สายมงคล
หัวหน้างาน
นางสาวชาลินี อินตา
นายช่างโยธา
นายวิทยา ฟองคำ
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)

งานผลิต

นายหัสชัย กิจพิบูลย์
หัวหน้างาน
นายธนาคาร กรุงหิรัญ
นายช่างเครื่องกล
นายยอดเพชร เชื่อมชิต
นายช่างเครื่องกล
นายอาสา พิทาคำ
นายช่างไฟฟ้า
นายวินัย คำอินทร์
นายช่างไฟฟ้า
นายณัฐกร กันทะศรี
นายช่างไฟฟ้า
นายอรรถกร จิตร์แก้ว
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

นางสาวสุภาวดี เนตรสุวรรณ์
หัวหน้างาน
นางปาริชาติ ทิพย์เนตร
พนักงานการเงินและบัญชี
นางเปรมธิการ์ เพียงจันทร์
พนักงานพัสดุ
นายธีรวัจน์ แวะสันเทียะ
พนักงานประปา
เลื่อนขึ้นข้างบน