หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
นายพรพจน์ ฑีฆายุ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

งานจัดเก็บรายได้

นายอนุรักษ์ สิริบรรสพ
หัวหน้างาน
นางสาวณิชานันท์ พุทธปวน
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธนิดา ผจงบูชิต
พนักงานการเงินและบัญชี
นายเฉลิมพล การะเกตุ
พนักงานประปา

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายคมสัน พงศ์สถาพร
หัวหน้างาน
นายทวี มหาธง
นายช่างโยธา
นายกฤช สุขตัว
นายช่างโยธา
นายประภัทร์ แก้วน้อย
นายช่างโยธา
นายศุภชัย เหลี่ยมไพศาล
นายช่างโยธา
นายนัฐพล ทันนิเทศ
พนักงานบริการ
นายทวิช มหาธง
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)

งานผลิต

นายชูเกียรติ ถาวรวงศ์
หัวหน้างาน
นายอมรเทพ หนูฤทธิ์
นายช่างเครื่องกล
นายชินวัตร ยศเวียง
นายช่างเครื่องกล
นายพนมกร แสงตะวัน
นายช่างเครื่องกล
นายวัลลภ เนตรสุวรรณ์
นายช่างเครื่องกล
นายมนูญ กันทา
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

นางนิตยา มหาธง
หัวหน้างาน
นางบุษยา จันทาพูน
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเบญจวรรณ วามตา
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกสิมา ติ๊บบุตร
นักบัญชี
นางสาวนริศรา บุญสุวรรณ์
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน