หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
นายคมสัน สัมมา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายกฤตภาส สิริมูลเครือ
นายช่างโยธา
นายอนุรักษ์ รุ่นบาง
ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)

งานผลิต

นายชโลทร ชมภูพงษ์
หัวหน้างาน
นายการัณพงศ์ เลิศอนันต์
นายช่างไฟฟ้า
นายวรศักดิ์ ปันหมื่น
นายช่างไฟฟ้า
นายมรุพงษ์ พงษ์เทพ
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

นายอดุลย์ สมอุทัย
หัวหน้างาน
นางสาวชมพูนุท ซุยหลวง
นางสาวผกาจิตร กลั่นสุวรรณ
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน