หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายนรากร ซาวคำ
หัวหน้างาน
นายสุรวุฒิ แสงสว่าง
นายช่างโยธา
นายนพดล ทองแตม
นายช่างโยธา
นายนกุลศักดิ์ สดสุภา
นายช่างโยธา
นางประภาพร ทะกาวิน
นายช่างโยธา

งานผลิต

นายดนัย วัชรเสถียร
หัวหน้างาน
นายศราวุฒิ วงค์เวียน
นายช่างไฟฟ้า
นายชันษา จันตา
นายช่างไฟฟ้า
นายวิทยา โสภา
นายช่างไฟฟ้า
นายวชิรวิทย์ เตชะวงศ์
นายช่างเครื่องกล
นายวิกิจจา ต๊ะคิงษา
นายช่างเครื่องกล
นายปริยะ ปัญญายืน
นายช่างเครื่องกล
นายสุรินทร์ มาใจ
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
หัวหน้างาน
นางทองจันทร์ ดิดขำ
พนักงานพัสดุ
นางสาวอโณดาษ โกมลวัต
พนักงานคอมพิวเตอร์
นางสาวรัตน์วรินทร์ ธรรมชัยตา
พนักงานการเงินและบัญชี
นางอัญชลี ปันฟอง
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธิดารัตน์ ทัพซ้าย
นักบริหารงานพัสดุ
เลื่อนขึ้นข้างบน