หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน
นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายรามีนรภัทร์ อริยะศิลป์
หัวหน้างาน
นายชูเกียรติ เผ่าอ้าย
ช่างโยธา
นายอริยทรัพย์ กิตติวัชรพงศ์
ช่างโยธา
นายจารุวัฒน์ สาระทะ
ช่างโยธา
นายจักรกฤษณ์ บุญสูง
ช่างโยธา

งานผลิต

นายวีรพงษ์ พรหมพัง
หัวหน้างาน
นายวุฒิภัทร เตชะวงศ์
นายช่างไฟฟ้า
นายณัฐธีรัตน์ จำรัส
นายช่างไฟฟ้า
นายถิรวัฒน์ ลือโขง
นายช่างเครื่องกล
นายวัชร กิตติวัชรพงศ์
นายช่างไฟฟ้า
นายนิยม กรุณา
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

นายภูมิชาญ ตันวงศ์
หัวหน้างาน
นายสุทธิกาญจน์ ไชยสาร
พนักงานคอมพิวเตอร์
นางสาวนงนุช บุญสิงมา
พนักงานการเงินและบัญชี
นายวิเชษฐ ไชยจำเริญ
พนักงานพัสดุ
เลื่อนขึ้นข้างบน