องค์กรแห่งการเรียนรู้
หัวข้อ วันที่อัพเดต

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

06 ต.ค. 63 17:29 น.

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

คู่มือกระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน

06 ต.ค. 63 17:29 น.

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

06 ต.ค. 63 17:29 น.

กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

06 ต.ค. 63 17:29 น.

กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

06 ต.ค. 63 17:29 น.

กระบวนการจัดเก็บรายได้

กระบวนการจัดเก็บรายได้

คู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้

06 ต.ค. 63 17:28 น.

กระบวนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

กระบวนการให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

คู่มือกระบวนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

06 ต.ค. 63 17:28 น.

กระบวนการจ่ายน้ําประปาและติดตั้งวางท่อ

กระบวนการจ่ายน้ำประปาและติดตั้งวางท่อ

คู่มือกระบวนการจ่ายน้ําประปาและติดตั้งวางท่อ

06 ต.ค. 63 17:28 น.

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

กระบวนการผลิตน้ำประปา และควบคุมคุณภาพน้ำ

คู่มือกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

06 ต.ค. 63 17:28 น.

กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน ้าดิบ

กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ

06 ต.ค. 63 17:28 น.

กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

คู่มือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

06 ต.ค. 63 17:28 น.

การควบคุมพัสดุในงานซ่อมท่อ

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติและการควบคุมพัสดุในงานซ่อมท่อ พ.ศ. 2540

แบบควบคุมงานซ่อมท่อ

04 ก.พ. 64 17:31 น.

การควบคุมงบประมาณงบทำการ

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

คู่มือปฏิบัติงานด้านงบประมาณงบทำการ กปภ.ข.9

แบบฟอร์ม 1-8 การขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ทะเบียนคุมงบประมาณ - งบทำการ ตามแผนปฏิบัติการ (1F)

ทะเบียนคุมงบประมาณ - งบทำการ ปกติ (1Y) - เฉพาะกองต่างๆ

ตัวอย่างบันทึกนำส่งค่าไฟประจำเดือน (ตัดงบประมาณ)

04 ก.พ. 64 17:30 น.

ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

ระบบงบประมาณ (ฝวง. อบรม ผจก. ปี 61)

คส.กปภ. 956/62 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน ผวก.เกี่ยวกับงบประมาณ

หนังสือ สตส. รง.ผลการให้คำปรึกษาเรื่องวินัยการเงินการคลังฯ

CASE-STUDY แนวทางการลงโทษทางวินัย

04 ก.พ. 64 17:29 น.

วิธีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ที่ กปภ.ข. 9

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

1. การตรวจสอบเอกสาร - ค่าวางท่อขยายเขต

2. ตรวจสอบเอกสาร - ค่าซ่อมท่อกรณีจำเป็นเร่งด่วน

3. ตรวจสอบเอกสาร - ค่าจ้างเหมาโครงการ PM

04 ก.พ. 64 10:49 น.

การจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ที่ กปภ.ข.9

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

แบบ 1 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง

แบบ 2 จัดซื้อท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งและวางท่อ

แบบ 3 ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ

แบบ 4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แบบ 5 คืนเงินประกันสัญญา

แบบ 6 จ้างเหมาอ่านมาตร

04 ก.พ. 64 10:17 น.

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมการประปาส่วนภูมิภาค

หมวดอื่นๆ

เอกสารแนบ 1

02 ธ.ค. 63 10:15 น.

งบลงทุนปี 64

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

1.หนังสือ กงล. แจ้งแนวทางปฏิบัติงบลงทุน ปี 64 (ทุกแหล่งเงิน)

2.เล่มงบประมาณลงทุน ปี 64

3.หนังสือสภาพัฒน์ ลว 9 ตค 63

4.พรบ งบประมาณ ลว 7 ตค 63

5.ใบอนุมัติเงินงวดที่ 01 พ ลว. 1 ตค 63

25 พ.ย. 63 11:05 น.

4รหัสบัญชีและศูนย์ต้นทุน

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

รหัสบัญชี.5.11.63 (เฉพาะ คชจ.)

รหัสศูนย์ต้นทุน 21 มิ.ย.62

25 พ.ย. 63 10:35 น.

การจัดทำเอกสารเบิกเงินงบลงทุน

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

การจัดทำเอกสารเบิกเงินงบลงทุน

การจัดทำเอกสารเบิกเงินงบลงทุน

แบบฟอร์มบันทึกส่งเบิกจ่ายงบลงทุน-รวม

ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งเอกสารการรับบริจาค

24 พ.ย. 63 15:29 น.

คลิปวีดิโอ ซื้อของเข้าคลัง

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

https://youtu.be/stw53eHUkJg

24 พ.ย. 63 15:21 น.

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)

กระบวนการผลิตน้ำประปา และควบคุมคุณภาพน้ำ

เอกสารแนบ 1

29 ต.ค. 63 17:05 น.

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

เรียนรู้เรื่อง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

09 ต.ค. 63 14:35 น.

KM & IM การจัดการความรู้และนวัตกรรม

หมวดอื่นๆ

เอกสารแนบ 1

25 ก.ย. 63 15:32 น.

เอกสาร KM ของ ผช.วิธร ที่ให้ไว้ตอนอยู่ กรค.9

หมวดอื่นๆ

เอกสารแนบ 1

24 ก.ย. 63 09:49 น.

Water Treatment Operator

กระบวนการผลิตน้ำประปา และควบคุมคุณภาพน้ำ

เอกสารแนบ 1

24 ก.ย. 63 09:46 น.

ABC Need-to-Know Criteria for Plant Maintenance Technologists

หมวดอื่นๆ

เอกสารแนบ 1

24 ก.ย. 63 09:46 น.

การตัดต่อคลิปด้วยมือถือ

หมวดอื่นๆ

เอกสารแนบ 1

24 ก.ย. 63 09:43 น.

Action learning

หมวดอื่นๆ

กระบวนการที่ประกอบด้วยทีม ((“เซต”) เล็กๆหนึ่งทีมที่ต้องเผชิญกับปัญหาจริง การลงมือปฏิบัติ และการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

เอกสารแนบ 1

24 ก.ย. 63 09:43 น.

KM Camp กปภ

หมวดอื่นๆ

การจัดการองค์ความรู้

เอกสารแนบ 1

24 ก.ย. 63 09:42 น.

การตรวจนับวัสดุคงคลังและการรายงานผลตรวจนับวัสดุ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ 1

21 ก.ย. 63 10:05 น.

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนบ 1

21 ก.ย. 63 10:01 น.

คู่มือการควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง ปี2563

หมวดอื่นๆ

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 63 15:24 น.

การแจ้งเวียนเอกสาร ด้วย PWA Cloud drive

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนบ 1

09 ก.ย. 62 15:28 น.

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ 1

09 ก.ย. 62 15:26 น.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย...กปภ.สาขาเชียงราย

หมวดอื่นๆ

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ และมีการนำมาใช้เป็นประจำในงานด้านต่างๆ ไว้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์กรให้กับพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:23 น.

แนวทางป้องกันการปฏิบัติงานโดยมิชอบ

หมวดอื่นๆ

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:22 น.

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดอื่นๆ

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:21 น.

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานประปา ระบบพัสดุ

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:21 น.

คู่มือการ Clear File เลขที่ใบเสร็จรับเงิน / ใบลดหนี้ ในระบบรับ – จ่าย (RV)

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:20 น.

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานประปา ระบบการเงินและบัญชี

กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:20 น.

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Power Point)

กฎกระทรวง

พรบ.

ระเบียบ

หนังสือเวียน

05 ส.ค. 62 18:18 น.

คู่มือการตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Windows XP

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:17 น.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม PhotoScape

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

PhotoScape เป็นโปรแกรม Freeware สามารถดาวน์โหลดฟรีได้จากเว็บไชต์ photoscape.org เป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพที่ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วในการตกแต่งรูปภาพ ตั้งแต่การท าขอบรูปสวยๆ แบบต่างๆ การแก้ไขภาพเป็นกลุ่มครั้งละหลายๆ รูป การจัดรวมรูปหลายๆ รูปให้เป็นรูปเดียว การท า ภาพเคลื่อนไหว การแบ่งภาพ การ Capture ภาพหน้าจอมาใช้งาน การแปลงไฟล์ RAW เป็น JPEG การ ปรับแต่งแก้ไขรูปภาพ เช่นการปรับแสง สี ความคมชัดของรูป และการย่อ-ขยายขนาดของรูป โปรแกรมเดียว ท าได้หลากหลาย และใช้งานได้ง่ายๆ

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:17 น.

คู่มือการใช้งานระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:15 น.

การออกจดหมายแจ้งเตือนแบบมีบาร์โค้ดสำหรับชำระหนี้ค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดย...กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)

กระบวนการให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ขั้นตอนการดำเนินงานติดตามหนี้ค้างชำระและออกจดหมายแจ้งเตือนแบบมีบาร์โค้ดสำหรับชำระหนี้ค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้ความสะดวกแก่ ผู้ใช้น้ำที่ไม่สามารถมาชำระเงินที่ กปภ.สาขาได้

คู่มือการทำงาน

05 ส.ค. 62 18:14 น.

การเตรียมพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 9001 โดย...กปภ.สาขาเชียงราย

กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

การเตรียมพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 9001

05 ส.ค. 62 18:06 น.

HPO ความเป็นเลิศขององค์กร โดย...นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผอ.กปภ.ข.9

กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:06 น.

ความปลอดภัยในการใช้สารละลายแอมโมเนียม

กระบวนการผลิตน้ำประปา และควบคุมคุณภาพน้ำ

เอกสารแนบ 1

05 ส.ค. 62 18:06 น.

คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา ปรับปรุง 18 ก.พ.58

กระบวนการผลิตน้ำประปา และควบคุมคุณภาพน้ำ

บันทึก คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา ปรับปรุง 18 ก.พ.58

คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา ปรับปรุง 18 ก.พ.58 ภาคทฤษฎี

คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา ปรับปรุง 18 ก.พ.58 ภาคปฏิบัติ

05 ส.ค. 62 18:01 น.