หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์

 

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต

นางสาวชมนาถ พรสมผล

Chommanart Pronsompol

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต

นางพนิดา เพ็ชรมาก

Panida Phetmak

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางสุภพรรณ เงินพลับพลา

Supapun Ngernplubplar

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

นายนิรัญ เจริญ

Nirun Charoen

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล

Pongsak Diewwilai

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

นายจีรวัฒน์ มุกดา

Jeerawat Mookda

ผู้อำนวยการ

นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์

Somphong Chooprasit

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เลื่อนขึ้นข้างบน