หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Role Model เจตจำนงผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน Role Model ยึดมั่นในหลักธรรม สร้างสรรค์สิ่งดี มีระเบียนวินัย ใจใฝ่พัฒนา งดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสระดับเขต หลักการ ยึดมั่นในหลักธรรม สร้างสรรค์สิ่งดี มีระเบียนวินัย ใจใฝ่พัฒนา
เลื่อนขึ้นข้างบน